Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informació Urbanística

La consulta interactiva del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Golmés, s’inscriu dins de les accions que la Direcció General d’Urbanisme i l’Ajuntament de Golmés porten a terme per tal de desenvolupar el Programa de participació ciutadana establert per l’art. 59.3a) de la L.U. amb la finalitat de garantir la divulgació del contingut dels treballs de planejament urbanístic i estimular i facilitar la participació dels administrats.

El Registre de planejament urbanístic de Catalunya, garanteix la publicitat dels instruments de planejament urbanístic en vigor i permet la consulta d’aquests, tant de forma presencial com per mitjans telemàtics, d’acord amb les determinacions dels articles 17 i 18 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

El Registre depèn del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i correspon a les comissions territorials d’urbanisme la recopilació, dipòsit i tractament dels documents que l’integren relatius a llur àmbit territorial, i facilitar la consulta de forma presencial d’aquests documents.

El següent enllaç garanteix l’accés telemàtic, com a mínim, a la memòria, a les normes urbanístiques i als plànols d’ordenació que integren els instruments de planejament en vigor, inclosos els plans urbanístics derivats aprovats definitivament pels ajuntaments.

Visor de cartografia

Visor i normativa urbanística Generalitat de Catalunya

Modificació del POUM 1/2019

Modificació del POUM 1/2020 (Segona aprovació inical)

Projecte Carril Bici Golmés - Mollerussa

Estatuts i bases actuació junta de compensació PAU 22.1

Projecte d'urbanització del PAU 3.3

Projecte d'urbanització del Carrer Carretera Vella - Fase 2