Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Calendari de cobrança 2022

DIJOUS 30 DESEMBRE 2021

El pagament s’efectuarà preferentment en targeta de crèdit o excepcionalment en efectiu, a les dependències municipals, situades al C/ Portal, 1 en hores d’oficina.

Aquells contribuents que amb l'anticipació reglamentària hagin sol·licitat la domiciliació bancària dels seus rebuts rebran, de la corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el justificant de pagament.

Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el període executiu, que determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora en els termes que preveu l’article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

En aquest sentit es satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5 per 100 fins que no hagi estat notificada la providència de constrenyiment.

Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec d'apremi reduït que serà del 10 per 100 de l’import del deute no ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis establerts en la providència de constrenyiment.
Transcorregut els terminis de pagament abans indicats serà exigible el recàrrec d'apremi ordinari, que serà del 20% de l’import del deute no ingressat més els interessos de demora.

Fitxers adjunts

Galeria d'imatges